• Rok ľudových tradícií v materskej škole

(apríl 2011 - máj 2012)

Projekt bol realizovaný v oblasti verejnej prospešnosti:

·         ochrana a podpora zdravia,

·         zachovanie kultúrnych hodnôt,

·         podpora vzdelávania.

Cieľom projektu bola vzájomná interakcia dieťa - učiteľ - rodič -lokalita školy a bydlisko.

Účastníkom projektu boli prostredníctvom zaujímavých aktivít priblížené regionálne ľudové tradície. Revitalizovalo sa materiálno technické vybavenie MŠ, skvalitnila sa a zefektnila sa záujmovo – umelecká činnosť MŠ optimalizovali sa sociálne vzťahy v komunite, zlepšila sa klíma a atmosféra školy, zvýšil sa záujem účastníkov projektu o zachovanie kultúrneho dedičstva.

MŠ získala dotáciu  700,-  € - Nadácia Tatra banky.

Kontakty
  • Materská škola

  • Gagarinova 2636/15
    955 01 Topoľčany
  • msgagarinova@msgagarinova.sk

Kontakty
  • Mgr. Andrea Mádelová - riaditeľka
  • 038 / 5321 390
  • Mgr. Nikol Urminská - zástupkyňa riaditeľky MŠ

  • 038 / 5321 390

Vytvorila digitálna agentúra MW media - www.mwmedia.sk | www.123web.sk