Skip to main content
  • Rok ľudových tradícií v materskej škole

(apríl 2011 - máj 2012)

Projekt bol realizovaný v oblasti verejnej prospešnosti:

·         ochrana a podpora zdravia,

·         zachovanie kultúrnych hodnôt,

·         podpora vzdelávania.

Cieľom projektu bola vzájomná interakcia dieťa - učiteľ - rodič -lokalita školy a bydlisko.

Účastníkom projektu boli prostredníctvom zaujímavých aktivít priblížené regionálne ľudové tradície. Revitalizovalo sa materiálno technické vybavenie MŠ, skvalitnila sa a zefektnila sa záujmovo – umelecká činnosť MŠ optimalizovali sa sociálne vzťahy v komunite, zlepšila sa klíma a atmosféra školy, zvýšil sa záujem účastníkov projektu o zachovanie kultúrneho dedičstva.

MŠ získala dotáciu  700,-  € - Nadácia Tatra banky.