Skip to main content
  • Krúžky

KRÚŽOK ANGLICKÉHO JAZYKA

Ved. krúžku : externý lektor : M. Mišutová

V školskom roku 2023/2024 sa krúžok anglického jazyka uskutočňuje v troch skupinách. V prvej skupine sú 4 – 5 ročné deti z triedy ,,knihopátračov", v ďalších dvoch skupinách sú 5 - 6 roční „lexikovníci“ a „knihomoľkovia“  Výučba sa realizuje týždenne a to v utorok. Deti sa hravou formou učia slovíčka v cudzom jazyku. Základnými metódami práce sú hry, piesne, básne a práca s pracovnými zošitmi. V závere stretnutia si deti utvrdzujú poznatky v pracovných listoch, ktoré im lektorka poskytuje na domácu prípravu a na precvičovanie osvojených výrazov. Na konci školského roka sa uskutočňujú otvorené hodiny pre rodičov.

KRÚŽOK "VÝTVARNÍČEK"

Ved. krúžku : učiteľka I. Oravcová

Zameraním tohto krúžku je podporovať u detí rozvoj fantázie a tvorivosti. Krúžok navštevujú párny týždeň v pondelok výtvarne nadaní „leporelkovia“ "obrázkovnívci" a "knihovníci". Deti tu majú možnosť oboznamovať sa s rôznymi výtvarnými technikami a pri zobrazovaní rôznorodých tém a zážitkov zo života využívať netradičné výtvarné materiály. Výtvarnými prácami detí z výtvarného krúžku sa MŠ prezentuje na výtvarných súťažiach a prehliadkach detskej výtvarnej tvorivosti.

KRÚŽOK "ŠIKOVNÝCH RÚK"

Ved. krúžku : učiteľka Bc. S.Bezáková

Tento krúžok, ako to už vyplýva z jeho názvu je určený pre ,,šikovné ruky“ „knihovníkov“ z našej MŠ. Navštevujú ho nepárny týždeň v pondelok „lexikovníci“ a „knihomoľkovia“. Prostredníctvom manipulácie a experimentovania s rozličnými druhmi prírodných, odpadových materiálov, s rôznymi technikami a s pracovnými postupmi umožňuje rozvíjať ich tvorivosť a fantáziu. Práce detí pravidelne skrášľujú priestory MŠ a dosahujú úspechy na výtvarných súťažiach.

KRÚŽOK TANEČNÉHO SÚBORU "GINKA"

Ved. krúžku : učiteľka J. Churá 

Krúžok sa zameriava na realizáciu rôznych pohybových a hudobno-pohybových aktivít v ľudovom ale i modernom štýle. Uskutočňuje sa nepárny týždeň v utorok s tancachtivými knihovníkmi z triedy „knihopátračov“ a ,,knihomoľkov" a "leporelkovia". Deti sú tu vedené k osvojeniu tanečných prvkov a improvizácií v tanečnom vyjadrení. Získané tanečné schopnosti prezentujú rodičom a verejnosti na prehliadkach detských tanečných choreografií a na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach.

KRÚŽOK MAŽORETIEK "GAMA"

Ved. krúžku : učiteľka Bc. A. Jančovičová

Krúžok mažoretiek je určený pre dievčatá z triedy „lexikovníci“ a „knihomoľkov“. Každý nepárny týždeň vo štvrtok sa tu rozvíjajú a zdokonaľujú ich hudobno-pohybové schopnosti. Zvládnutými tanečnými choreografiami robia radosť a dobrú náladu na vystúpeniach nielen svojim rodičom, ale aj verejnosti.

HUDOBNO-RYTMICKÁ PRÍPRAVA

Ved. krúžku: externá lektorka p. Mgr. M. Ďurišová

Hudobno-rytmická príprava vedie externá lektorka zo ZUŠ L. Mokrého v Topoľčanoch každú stredu. Cieľom tohto krúžku je spájanie hudby s pohybom, ktorý napomáha rozvíjať predovšetkým rytmické, ale aj melodické cítenie u detí pomocou hudobno-pohybovo-rytmických hier. Krúžok navštevujú hudobno nadaní "knihomoľkovia" a " lexikovníci".

O2 ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA

Certifikované trénerky: P. Božik Kardošová

Tréningy v akadémii prebiehajú počas celého školského roka.

Deti sú rozdelené v kategórií:

Materská škola (4 - 6 ročné deti): tréningy sú 1x týždenne."

Lexikovníci" a "Knihomoľkovia"

Tréningový proces v akadémii stojí na troch pilieroch: športový tréning, vývojová kineziológia a psychologická príprava. Každý tréning má presne stanovený obsah a cieľ, ktorý tréner realizuje. 

Športový tréning

V športovom tréningu využívame najnovšie poznatky zo športovej prípravy detí. Tréning je zameraný na rozvoj všeobecných pohybových schopností, funkčný rozvoj organizmu, ale aj rozvoj základných lokomócií. Realizuje sa prostredníctvom cvičení, ktoré sú zakomponované do hier a súťaží. 

Vývojová kineziológia v našom tréningu

Akadémia Mateja Tótha je jedinou pohybovou prípravou pre deti, ktorá sa na tréningoch systematicky venuje vývojovej kineziológii. Prostredníctvom vývojovej kineziológie uplatňujeme v tréningu cvičenia, ktoré pomáhajú deťom vykonávať pohyb správne. Pohyb dieťaťa je jednoduchší, efektívnejší, ale predovšetkým správny.  Tieto cvičenia pomáhajú deťom kompenzovať nesprávne pohybové vzory, ktoré súvisia so sedením v škole, pri počítači a podobne. Jedným z týchto cvičení je aj vývojová poloha "medveď". Prostredníctvom nej do určitej miery vieme v diagnostike posúdiť  pohybový aparát dieťaťa.

Šport a psychológia

Aby sme deti naučili využívať svoje schopnosti a rozvíjali všetku silu, ktorá v nich je, vytvorili sme psychologickú prípravu, ktorú realizujeme hravou formou.  Pozostáva z relaxácie, koncentrácie a vizualizácie. Psychologickú prípravu vytvoril tím psychológov na čele s detskou psychologičkou Andreou Antalovou.