Skip to main content
  • Kalendár aktivít

September

Športové súťaživé hry pre všetky deti na školskom dvore "Pripraviť sa, pozor, štart!"

Doremi - divadelné vystúpenie hercov divadla Actores Rožňava

Zasadím si strom - environmentálna aktivita v rámci projektu Recyklohry

Triedne rodičovské stretnutie - Triedne aktívy/ Oboznámenie so školským poriadkom a plánom práce školy, rodičovským príspevkom na nasledujúci šk. rok

Zasadnutie rodičovskej rady - Celoškolské zasadnutie/ Oboznámenie sa s plánom práce školy, schválenie rodič. príspevku

Deň mlieka v školách - aktivity zamerané na konzumáciu mliečnych výrobkov

Planetárium - oboznamovanie sa s vesmírom prostredníctvom mobilného planetária

Október

Svetový deň úsmevu - celoškolská aktivita s prosociálnym zameraním

Svetový deň výživy - aktivity zamerané na konzumáciu zdravých potravín

Výcvik základov korčuľovania - aktivita pre 5-6 ročné deti zameraná na osvojenie základných pohybových zručností pri korčuľovaní

Turistická vychádzka k rieke Nitra - Turistická vychádzka detí  s cieľom zlepšiť fyzickú výkonnosť a vytrvalosť detí, a tiež získať poznatky o prírode pripravujúcej sa na zimu zážitkovým učením

November

Zdravé zúbky - prednáška dentálnej hygieničky o dentálnej hygiene/ V rámci plnenia projektu zameraného na zdravý životný štýl

Zdravie z prírodnej lekárne - triedne aktivity zamerané na ochranu zdravia pred vírusmi pomocou prírodných liečiv v rámci týždenných tém VVČ

Jabĺčková slávnosť - pri príležitosti Dňa materských škôl na Slovensku, športové dopoludnie so zameraním na prevenciu obezity

Na ceste bezpečne - prednáška dopravného policajta

December

List Ježiškovi - rozvíjať predčitateľskú gramotnosť detí

Vianočná besiedka - vystúpenie detí s programom v rámci spolupráce s rodinou

Voňavé Vianoce - triedne aktivity spojené s výrobou výrobkov na vianočnú tržnicu

Vianočná tržnica - celoškolská aktivita v spolupráci s RZ

Január

Tancuj, tancuj, vykrúcaj! - tanec, spev, súťaživé hry v tanci v rámci týždenných tém VVČ

Staráme sa o zvieratká - beseda s členom okres. organizácie poľovníckeho zväzu v Topoľčanoch

Február

Vláčik Separáčik - triedne aktivity zamerané na environmentálnu výchovu

Budem žiakom - predškoláci na návšteve ZŠ v rámci spolupráce

Karneval v MŠ - zábavný program pre deti

Ako sa to vyrába? - exkurzia do výrobného podniku podľa aktuálnych možností

Marec

Rodičovské združenie s prednáškou – školská zrelosť- Prednáška na tému školskej zrelosti a pripravenosti s odborníkmi zo Súkromného centra špeciálno -ped. poradenstva v Topoľčanoch

Moja mama - celoškolská výtvarná súťaž z príležitosti MDŽ, výstava pre rodičov

Veľká noc v ľudových tradíciach - akcia organizovaná Mestom Topoľčany pre verejnosť

Návšteva knižnice z príležitosti "mesiaca knihy" - exkurzia, Čitateľské aktivity

Divadelné predstavenie - hraná rozprávka podľa aktuálnej ponuky

Apríl

Svetový deň zdravia - aktivity s deťmi  zamerané na zdravie a jeho udržiavanie

Zelená planéta - aktivity zamerané na poznávanie a ochranu prírody v spolupráci s lesníkmi, oslava Dňa Zeme

Hľadáme mimozemšťana - aktivity s odborníkmi zamerané na rozvoj poznania o vesmíre a planétach

Deň otvorených dverí - aktivity spojené s prijímaním nových detí a prezentáciu našej MŠ

Stavanie "Mája" - udržiavanie ľudových tradícií

Máj

Pozor, svieti červená! - zážitkové učenie s dopravným policajtom

Medzinárodný deň hasičov - Medzinárodný deň hasičov

"Deň matiek"- kultúrny program detí pre mamičky

Záchranári - beseda na tému Záchrana ľudských životov

 

Mestská polícia- Beseda s mestským policajtom o práci mestskej polície Správam sa bezpečne


Škola v prírode - pobyt v škole v prírode so zameraním na upevňovanie zdravia a fyzickej kondície

Jún

MDD – deň plný zábavy - oslava MDD s rodičmi, zábavné hry, diskotéka

Divadelné predstavenie - detské divadelné predstavenie podľa ponuky

Exkurzia predškolákov - zážitkové učenie, oboznamovanie sa s rôznymi druhmi zvierat

Noc v MŠ - Zábavná aktivita pre deti spojená s nočným spánkom v MŠ

Otvorená hodina krúžku výučby anglického jazyka- Prezentácia jazykových kompetencií pre rodičov

Otvorená hodina krúžku výučby hry na zobcovú flautu- Prezentácia osvojených zručností v hre na hud. nástroji pre rodičov

Školský výlet - Celoškolský výlet spojený s environmentálnymi aktivitami v prírode

Rozlúčka s MŠ - Slávnostná rozlúčka predškolákov s MŠ