Skip to main content
  • Rodičovské združenie

V materskej škole už štyri roky aktívne pôsobí občianske združenie rodičov. Rodičovské združenie (RZ) pri MŠ na Gagarinovej ulici je dobrovoľné občianske združenie rodičov detí navštevujúcich materskú školu, ktoré je súčasťou Slovenskej rady rodičovských združení (SRRZ). Na činnosť tohto orgánu prispieva RZ pri MŠ každoročne čiastkou určenou SRRZ za člena organizácie.

RZ pri MŠ v právnych vzťahoch vystupuje svojím menom a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto vzťahov vyplýva. Spolupracuje s vedením materskej školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania detí, pri organizovaní záujmovej činnosti, pri zabezpečovaní kultúrnych, alebo športových podujatí materskej školy a pri usmerňovaní vzťahu rodičov detí ku škole a naopak. V rámci svojich možností poskytuje materskej škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci s deťmi.

Činnosť RZ sa riadi schválenými stanovami, štatútom RZ, odporúčaniami SRRZ a ustanoveniami príslušných zákonov, ak sa dotýkajú jeho činnosti.

Členstvo v rodičovskom združení vzniká a obnovuje sa v každom novom školskom roku podpisom rodiča na prezenčnú listinu prvého triedneho aktívu v novom školskom roku.

Najvyšším orgánom RZ je Rodičovská rada RZ, ktorá je tvorená zástupcami triednych aktívov. Rieši otázky spolupráce rodiny a školy, pripomienky a návrhy rodičov a vyjadruje sa k opatreniam orgánov nadriadených vedeniu MŠ ako právnickej osobe. Zasadá minimálne dvakrát v školskom roku a jej funkčné obdobie je jeden školský rok.

Rodičovská rada RZ volí na svojom prvom zasadnutí 3-členný Výkonný výbor RZ (predseda, tajomník, hospodár), predsedu Revíznej komisie RZ a zástupcov RZ v orgánoch školy.

Hlavným článkom štruktúry rodičovského združenia je Triedny aktív, ktorý vzniká na prvej schôdzi v školskom roku na základe prijatia členstva v RZ. Zasadá minimálne jedenkrát za štvrťrok školského roka a jeho zasadnutie riadi predseda.

Triedny aktív volí svojho zástupcu do Rodičovskej rady RZ, ktorý objasňuje na jej zasadnutí pripomienky a návrhy rodičov a spätne ich informuje o rokovaniach Rodičovskej rady RZ. V spolupráci s triednymi učiteľkami realizuje výber, úschovu a evidenciu členských príspevkov, finančných darov pre RZ a finančných prostriedkov určených na rôzne aktivity školy.

 

Výkonný výbor RZ volí Rodičovská rada RZ na svojom prvom zasadnutí v školskom roku a jeho funkčné obdobie je jeden školský rok. Zasadá pravidelne v mesiacoch september, november, január, marec a máj.

 

Inventarizáciu majetku a kontrolu hospodárenia RZ vykonáva dvakrát ročne Revízna komisia RZ.

Tvorí ju predseda, ktorého volí na svojom prvom zasadnutí Rodičovská rada RZ a dvaja členovia.

Pri riešení výchovných problémov pomáha vedeniu MŠ 3-členná Výchovná komisia RZ. Jej zasadnutia zvoláva podľa potreby predseda RZ.

Rodičovská rada RZ pri MŠ, Gagarinova 2636/15, Topoľčany - členovia :

                                                                                                                 

Výkonný výbor RZ pri MŠ, Gagarinova 2636/15, Topoľčany tvoria :

Predseda RZ : p. Koštialová Dominika

Tajomník RZ : p. Magátová Michaela 

Hospodár RZ : p. Ing. Dénešová Nikola

Revíznu komisiu RZ pri MŠ, Gagarinova 2636/15, Topoľčany tvoria :

Predseda RK RZ : p. Manduchová Iveta

Členovia RK RZ :  p. Mgr. Klemanová Melinda, p. Bajzíková Barbora

Výchovnú komisiu RZ pri MŠ, Gagarinova 2636/15, Topoľčany tvoria :

Predseda VK RZ : p. Božik Kardošová Petra

Členovia VK RZ : p. Mgr. Chalániová Lucia, p. Mgr. Káčerová Katarína