Skip to main content
  • Čarovný svet počítačovej myšky

(február - september 2011)

Cieľom projektu bolo využiť nové informačné - komunikačné technológie zamerané na skvalitnenie predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Prostredníctvom moderného materiálno - technického vybavenia s využitím progresívnych metód a organizačných foriem práce sme skvalitnili edukačný proces v materskej škole a modernejším počítačovým vybavením  sme sa prezentovali i na verejnosti, podporila sa realizácia záujmovej činnosti detí, rodičov a zamestnancov školy.

MŠ získala dotáciu 1000,- € Nadácia Slovenskej sporiteľne.