Skip to main content
  • Ľudové tradície v materskej škole

(január - december 2011)

Projekt sa uskutočňoval  v troch postupných fázach (monitorovacia, tvorivá a prezentačná).

V hlavnej – tvorivej časti  všetci účastníci kooperovali na riešení problémov vyplývajúcich z plnenia konkrétnych úloh. Dôležitou súčasťou projektu je aj prezentačná činnosť realizovaná formou publikovania článku o MŠ v regionálnom týždenníku, vytvorenia CD nosiča a propagačného bulletinu s fotodokumentáciou,  na ktorých boli  zaznamenané jednotlivé aktivity.

Očakávania a význam  - modernizovalo sa materiálno-technické vybavenie MŠ,

-  zintenzívnili sa  poznatky detí o regionálnych zvykoch a tradíciách,

- skvalitnila a zefektívnila sa záujmovo-umelecká činnosť v MŠ,

- zvýšil sa záujem účastníkov projektu o zachovanie kultúrneho dedičstva, miestnych a regionálnych  tradícií,

- optimalizovali sa sociálne vzťahy v komunite, zlepšila sa klíma a atmosféra školy.

 MŠ získala dotáciu 350,- € - Nitriansky samosprávny kraj .