• Ľudové tradície v materskej škole

(január - december 2011)

Projekt sa uskutočňoval  v troch postupných fázach (monitorovacia, tvorivá a prezentačná).

V hlavnej – tvorivej časti  všetci účastníci kooperovali na riešení problémov vyplývajúcich z plnenia konkrétnych úloh. Dôležitou súčasťou projektu je aj prezentačná činnosť realizovaná formou publikovania článku o MŠ v regionálnom týždenníku, vytvorenia CD nosiča a propagačného bulletinu s fotodokumentáciou,  na ktorých boli  zaznamenané jednotlivé aktivity.

Očakávania a význam  - modernizovalo sa materiálno-technické vybavenie MŠ,

-  zintenzívnili sa  poznatky detí o regionálnych zvykoch a tradíciách,

- skvalitnila a zefektívnila sa záujmovo-umelecká činnosť v MŠ,

- zvýšil sa záujem účastníkov projektu o zachovanie kultúrneho dedičstva, miestnych a regionálnych  tradícií,

- optimalizovali sa sociálne vzťahy v komunite, zlepšila sa klíma a atmosféra školy.

 MŠ získala dotáciu 350,- € - Nitriansky samosprávny kraj .   

Kontakty
  • Materská škola

  • Gagarinova 2636/15
    955 01 Topoľčany
  • msgagarinova@msgagarinova.sk

Kontakty
  • Mgr. Andrea Mádelová - riaditeľka
  • 038 / 5321 390
  • Mgr. Nikol Urminská - zástupkyňa riaditeľky MŠ

  • 038 / 5321 390

Vytvorila digitálna agentúra MW media - www.mwmedia.sk | www.123web.sk